Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre právnické osoby podľa ustanovení §411-441 Obchodného zákonníka

REKLAMAČNÝ PORIADOK
(pre právnické osoby podľa ustanovení § 411-441 Obchodného zákonníka)

I. Všeobecné ustanovenia
1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar
vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k tovaru.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a
musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu
doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
3. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k tovaru, len čo tento tovar zaplatí.
4. Podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho predpokladá, že predávajúci v čase
uzavretia zmluvy vedel alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z
jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že
druhá strana nebude mať záujem na plnení predávajúceho pri takomto porušení zmluvy. Ak
nie sú tieto kritériá podstatného porušenia zmluvy splnené, ide o nepodstatné porušenie. V
pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy je nepodstatné.
5. Škodou na veci sa rozumie strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez
ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.

II. Nebezpečenstvo škody na tovare
1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s
tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
2. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na
prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho
odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.
3. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar, ale predávajúci nie je
povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na
tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta
určenia.
4. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv
na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia
povinnosti predávajúceho. Tieto účinky nenastanú, ak kupujúci využil svoje právo požadovať
dodanie náhradného tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

III. Vady tovaru
1. Ak predávajúci poruší svoju povinnosť podľa čl. I. ods. 2 tohto reklamačného poriadku, má
tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru než určuje zmluva a vady v
dokladoch potrebných na užívanie tovaru.
2. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho
vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na
chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, ibaže sa vady
týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa zmluvy.
4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo
škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti
predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.
5. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je
spôsobená porušením jeho povinností.

IV. Záruka za akosť
1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po
určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová
dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
2. Prevzatie záväzku za záruky vyplýva zo zmluvy alebo záručného listu. Dĺžka záručnej
doby alebo doba trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru je vyznačená na jeho obale.
Ak je v zmluve alebo záručnom liste predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto
doba.
3. záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu
nevyplýva niečo iné. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa
dôjdenia tovaru do miesta určenia.
4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za
ktoré zodpovedá predávajúci
5. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak
tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími
udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil
svoj záväzok.

V. Povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar podľa možností čo najskôr po prechode
nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.
2. Ak je tovar predávajúcemu odosielaný môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar
dopravený do miesta určenia.
3. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadil, aby sa prevzal v čase prechodu
nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke,
len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na
tovare.

VI. Reklamácia vád
1. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného
odkladu, po tom, čo: a) kupujúci vady zistil
b) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke,
ktorú je povinný uskutočniť
2. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách právo kupujúceho z
vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní.

VII. Nároky z vád tovaru pri podstatnom porušení zmluvy.
1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie
chýbajúceho tovaru,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
2. Voľba medzi týmito nárokmi z vád tovaru patrí kupujúcemu len, ak ju oznámi
predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto
oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. V opačnom
prípade má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
3. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené
neprimerané náklady môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to
predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto
skutočnosť.
4. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi
pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať
primeranú zľavu z kúpnej ceny.

VIII. Nároky z vád pri nepodstatnom porušení zmluvy
1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci
požadovať.
a) dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru
b) zľavu z kúpnej ceny
2. Ak kupujúci požaduje ostránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej
primeranej lehoty na odstránenie vád uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na
náhradu škody.
3. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v tejto lehote môže kupujúci uplatniť nárok na
zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, na čo však musí predávajúceho vopred
upozorniť.
4. Pokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa
predchádzajúceho odseku, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je
povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru,
zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie
neprimeraných nákladov.
5. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho
náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho dodal.
6. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal mať
tovar bez vád a hodnotu, ktorú mal mať tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je
rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

IX. Osobitné ustanovenia o účinkoch odstúpenia od zmluvy
1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
2. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v
stave, v akom ho dostal. Toto však neplatí, ak:
a) nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobené konaním alebo
opomenutím kupujúceho, alebo
b) k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád
tovaru.
c) pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal, alebo tovar úplne alebo sčasti
spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití.
3. V prípade uvedenom v ods. 2 bod c) je kupujúci povinný vrátiť nepredaný alebo
nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu háhradu do výšky,
v ktorej mal z uvedeného použitia prospech.

Kvet

pre Teba

Donášková služba