Ochrana osobných údajov

informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Sme firma, ktorá sa venuje predajom a aranžovaním kvetov so sídlom v meste Stará Turá na ul. SNP 69Z/26 – Slovenská republika a som prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov.

Moje meno je Andrej Oravec – konateľ spoločnosti.

Na zabezpečenie správneho fungovania tejto stránky môžu byť vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené aj ďalším poskytovateľom služieb. Zoznam všetkých sprostredkovateľov a ostatných príjemcov je uvedený v závere tohto dokumentu.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami.

Naše kontaktné údaje a ostatné informácie nájdete na konci tohto dokumentu alebo na webovej stránke www.iriskvet.eu

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • prihlásili ste sa na odber našich noviniek vo forme newslettra.
 • obrátili ste sa na nás so žiadosťou o informáciu
 • bola vám vystavená faktúra
 • využili ste donáškovú službu “Kvet pre Teba”

Vo všetkých z týchto prípadov sme vaše osobné údaje získali priamo od Vás, napríklad cez našu webovú stránku, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri inej príležitosti.

Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:

 • vaše meno a priezvisko
 • vaše kontaktné údaje, medzi ktoré patrí adresa, telefónne číslo, e-mail adresa a ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje

Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, alebo iné prostriedky.

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším internetovým prehliadačom na účely identifikácie vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania našej stránky, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov.

Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme.

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy našej webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, no v nastaveniach vášho prehliadača môžete tieto nastavenia ľubovoľne upraviť. Vprípade, ak sa rozhodnete cookies neakceptovať, je možné, že niektoré funkcie našej stránky nebudú správne fungovať.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača.

Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých môžeme rozpoznať Vaše zariadenie, z ktorého ste v minulosti navštívili našu stránku. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.

Naša webová stránka používa výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

 • Hotjar, Google Analytics, Zapier, Airtable

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • poskytovania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania e-mail-ov o našich novinkách,  alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;
 • správy a organizácie našich vzťahov s podporovateľmi, alebo osobami, ktoré majú záujem o našu činnosť
 • správy našej webovej stránky
 • zodpovedanie a vyhodnotenie ankety na stránke iriskvet.eu

Okrem našich sprostredkovateľov uvedených na konci tohto dokumentu môžeme Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním uvádzame nižšie v tomto dokumente.

Ak je to potrebné, vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať v prípade:

 • ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo
 • nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na území Slovenska, Európskej únie, resp. na území štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli vaše osobné údaje získané. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti vášho súhlasu, ktorá je päť rokov od jeho udelenia.

Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov vsúlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail info@iriskvet.eu , alebo na našu adresu uvedenú v nasledujúcom bode.

Kamerový systém .. ??? !!!

Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako Vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Kontaktovať nás môžete tu:

Andrej Oravec
adresa: SNP 69/26
916 01 Stará Turá
info@iriskvet.eu

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov na území Slovenskej republiky. Úrad je oprávnený zaoberať sa vašimi sťažnosťami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov.

Zároveň Vám Úrad môže poskytnúť ďalšie informácie o Vašich právach a povinnostiach v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a ak to bude nevyhnutné, budú Vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mail-u.

Tieto informácie boli vydané dňa: 23. Máj 2016.

….…………………………………………………………

Andrej Oravec – prevádzkovateľ osobných údajov pre firmu A&Z IRIS s.r.o.
so sídlom: ul. SNP 69/26,   916 01 Stará Turá
www.iriskvet.eu

Kvet

pre Teba

Donášková služba